Dziś jest: Niedziela, 31-05-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Uwaga! Przygotowanie do otwarcia przedszkoli i żłobka w gminie Lwówek

  • 30-04-2020
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

W związku z możliwością uruchomienia z dniem 6 maja 2020 r. przedszkoli i żłobków, Gmina Lwówek przygotowuje się do bezpiecznego otwarcia ww. placówek.
W pierwszej kolejności z przedszkoli/żłobków skorzystać będą mogły dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
Dlatego wszyscy rodzice/opiekunowie, którzy pracują zawodowo i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki, proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia i poinformowanie o tym dyrektora placówki lub wychowawców dzieci, w terminie do dnia 4 maja 2020 r, do godz. 1500 (preferowany kontakt: mailowo, telefonicznie).
 
 
Oświadczenie
Oświadczam, że będąc prawnym opiekunem/prawnymi opiekunami* dziecka:
 
…………………..………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w związku z pracą zawodową, nie mam/nie mamy* możliwości pogodzenia pracy z opieką.
Jestem świadoma/y / Jesteśmy świadomi* zagrożeń wynikających z uczęszczania dziecka do przedszkola/żłobka* w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
Jednocześnie zapewniam/zapewniamy*, że:
  1. każdego dnia przed pójściem do przedszkola/żłobka*, dziecko będzie miało sprawdzoną temperaturę. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych dziecko pozostanie w domu;
  2. w sytuacji, gdy nauczyciel/opiekun* zauważy u dziecka niepokojące objawy chorobowe, odbiorę dziecko z placówki natychmiast, po uzyskaniu takiej informacji. W tym celu podaję/podajemy* nr telefonów kontaktowych, na które należy dzwonić:
  • …………………………………………………………..
  • …………………………………………………………...
  1. w przypadku, gdy któryś z domowników zostanie objęty kwarantanną, natychmiast poinformuję/poinformujemy* o tym fakcie dyrekcję placówki;
  2. będę/będziemy* przestrzegać wszelkich wytycznych i procedur określonych przez dyrektora placówki.
 
…………………………………………………………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/opiekuna / rodziców/opiekunów *
* - niepotrzebne skreślić
 
Jednocześnie informujemy, że w pierwszej fazie otwierania przedszkoli, ze względów bezpieczeństwa, nie uruchamiamy dowozów dzieci do placówek. Rodzic zapewnia dowóz dziecko do przedszkola we własnym zakresie.
Ze względów organizacyjnych (mało zgłoszeń dzieci, niedostosowane godziny pracy placówki, itp.), zostanie rozważona możliwość przeniesienia dziecka do innego przedszkola, które zapewni opiekę w oczekiwanych przez rodzica godzinach.
Przypominamy również, że według zapewnień rządu, dla tych rodziców, którzy nie będą mogli posłać dziecka do żłobka czy przedszkola, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, nadal przysługiwać będzie prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (według obecnych założeń, na okres nie dłuższy niż do dnia 24 maja 2020 roku).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją