Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

.

20
07

! Uwaga !

Od 20 lipca 2021 r. zmiana godzin funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1200.
Szczegółowe informacje dot. programu „Czyste Powietrze” można uzyskać telefonicznie tel. 61 44 14 024 / 61 44 17 614, e-mail: e-mail
11
06

Program Czyste Powietrze 2.0

Załączniki

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  (dalej: WFOŚiGW) informuje, że od dnia 24 maja 2021 r. można uzyskać pomoc w punkcie konsultacyjno – informacyjnym Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu (zwanych dalej „Wnioskami o dofinansowanie”), uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.
 
Program Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 
Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy są:
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w tym budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą.
 
Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:
 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięcznych dochód na osobę w gospodarstwie domowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Uwaga:
 • ważne zmiany w programie Czyste Powietrze – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji:
- dla gospodarstw jednoosobowych próg dochody wzrośnie do 175 % najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie),
- dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 % najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 • nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach dofinansowania do podwyższonego poziomu do Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.
Po wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64 -310 Lwówek.
 
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie można składać:
 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚIGW w Poznaniu (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami),
 • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem  zaufanym lub kwalifikowanym),
 • za pośrednictwem gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w  Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18:
 • poniedziałek - piątek, godz. 1000 – 1200
lub telefonicznie w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku od godz. 800  do 1500 (w okresie trwania stanu epidemiologicznego) tel. 61 44 14 024 / 61 44 17 614, e-mail:czystepowietrze~@~lwowek~.~com~.~pl
 
Załączniki:
 • ulotka programu Czyste Powietrze
 • Czyste Powietrze w pigułce
 
 
 
Przydatne linki:
 
 
 
Od 1 lipca 2021 obowiązują zmiany w programie „Czyste Powietrze”
 
1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.
Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
 
Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.