Dziś jest: Piątek, 18-06-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

  • 26-04-2013

Załączniki

 
W ramach projektu „Samorząd Jutra – wsparcie administracji w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przygotowano rozwiązania, których celem jest stworzenie i bieżące aktualizowanie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych, pozwalającej na zebranie i aktualizację danych nt. organizacji pozarządowych
z terenu
Gminy Lwówek.
„Mapa aktywności” prowadzona będzie w celu systematycznego dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych, w szczególności służyć ma do:
 
1)      Informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Lwówek,
 
2)      Konsultowania projektu rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
3)      Konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów Gminy Lwówek  istotnych dla sektora pozarządowego,
4)      Organizowania spotkań właściwych merytorycznych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lwówek z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen itp. w zakresie współpracy wzajemnej.
Kwestie dotyczące zbierania i uaktualniania danych znajdujących się w „mapie aktywności” organizacji pozarządowych reguluje Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 23 kwietnia 2013 roku.
 
 
 W celu uaktualnienia danych prosimy o wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik do zarządzenia
i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres
joanna~.~gmiat~@~lwowek~.~com~.~pl a następnie przesłanie ankiety pocztą do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek na adres ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (pokój Nr 6a).
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją