Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Lwówek w roku 2015

  • 26-08-2014

Załączniki

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lwówek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu załącznik nr 1, kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Miasta i Gminy Lwówek, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe, a zarazem nie należą do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Lwówek na projekty realizujące cele sportowe wymienione w § 4 powyższej uchwały.

Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w wyznaczonym terminie wniosku o udzielenie dotacji celowej. Wzór wniosku zamieszczono w załączniku nr 2.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie do 15 września 2014 r. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku lub stwierdzenia we wniosku uchybień formalno - prawnych czy też innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek wyznaczy termin i wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wady nie zostaną usunięte lub który nie zostanie uzupełniony nie będzie rozpatrywany.

3. W przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanych dotacji przekroczy poziom przeznaczanych na dotację środków budżetowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazano we wniosku. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, która zawiera zaktualizowany kosztorys i harmonogram do uzyskanej kwoty dotacji, stanowiącej załącznik do umowy nr 5.

 

Z beneficjentem dotacji podpisana zostanie umowa, której wzór zamieszczono w załączniku nr 3.

Beneficjent w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przeprowadzonego projektu. Wzór sprawozdania zamieszczono w załączniku nr 4.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją