Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza nabór kandydatów na czterech rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010

  • 00-00-0000

Załączniki

I. Podstawowe wymagania od kandydatów:
1) ukończone 18 lat; posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
2) zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Gminy Lwówek;
3) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, asertywność), odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
4) obowiązkowość, rzetelność, staranność;
5) umiejętność organizacji pracy własnej;
6) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie;
7) sprawność fizyczna (ze względu na specyfikę pracy);
8) dobra zdolność obsługi komputera;
9) znajomość terenu gminy Lwówek.

II. Harmonogram zadań dla rachmistrzów:
1) 4-dniowe szkolenie w okresie 20 czerwca – 31 lipca 2010 r.
Szkolenie obejmuje część wykładową dotyczącą metodologii i organizacji spisu oraz część informatyczną (18 z 24 godzin szkolenia) poświęconą obsłudze aplikacji mobilnej, w tym formularza elektronicznego i terminali hand-held wykorzystywanych podczas obchodu i spisu i jest zakończone egzaminem;
2) 9 – 23 sierpnia 2010 r. – obchód przedspisowy;
3) 6 – 7 września 2010 r. – szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa;
4) 8 września – 31 października 2010 r. – spis rolny.

III. Kryteria oceny kandydatów:
1) Przygotowanie merytoryczne;
2) Treść i poprawność wypowiedzi;
3) Komunikatywność.

UWAGA!
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym etapem naboru rachmistrzów. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobowiązane są do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach zakończonych egzaminem. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia
o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1) Pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem (w formie listu motywacyjnego);
2) CV zawierające w szczególności następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania;
c) nr telefonu kontaktowego (również stacjonarnego) oraz adres e-mail;
d) data urodzenia;
e) miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki);
f) informacja o prowadzeniu/nie prowadzeniu gospodarstwa rolnego i pozarolniczej działalności gospodarczej;
g) informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury, posiadanym statusie bezrobotnego bądź przebywaniu na urlopie wychowawczym;
h) oświadczenie następującej treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.);
3) kserokopia dowodu osobistego;
4) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe) według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 
V. Termin składania zgłoszeń: do 11 czerwca 2010 r.

VI. Miejsce składania zgłoszeń: Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem ,,Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wskazanego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy terminowo złożą kompletne dokumenty zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Wynagrodzenie rachmistrzów zostało określone w Rozporządzeniu RM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz. U. nr 205, poz. 1582).
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Gminny Komisarz Spisowy
 
/Rafał Mroczkiewicz/


Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.spis.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją