Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Informacja do rodziców WYPRAWKA SZKOLNA 2010

  • 00-00-0000
„Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, uczniów rozpoczynających naukę w klasie II gimnazjum oraz uczniów klas I- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”

W tym roku program skierowano do trzech grup uczniów:
- dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 351 zł,
- dzieci pochodzących z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, zdarzeniami losowymi, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- dzieci słabo widzących, niesłyszących , z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), nauczyciele składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Wnioski będą do pobrania w sekretariatach szkół, punkcie informacyjnym w Urzędzie MiG i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.
 
Wnioski składa się u dyrektora szkoły w terminie od 14 czerwca do 7 września 2010r.
Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku rodzin spełniających kryterium dochodowego). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną ( w przypadku niepełnosprawności ).
Wszystkie osoby uprawnione do skorzystania z programu „WYPRAWKA 2010” proszone są o zachowanie dowodów zakupu podręczników.
 
Pieniądze wypłacone będą po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników którym będzie faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, a także rachunek lub paragon. Istnieje również możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie zbiorczej faktury VAT wystawionej dla podmiotu zamawiającego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją