Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

„Dzień Edukacji Narodowej w gminie Lwówek”

      14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych placówek oświatowych z Burmistrzem, Panem Rafałem Mroczkiewiczem, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia – Panem Zbigniewem Gawełkiem oraz Sekretarzem Gminy – Panem Maciejem Piechowiakiem.
30
11

Czwarty sezon Ligi Badmintona w Lwówku rozpoczęty

      W dniu 24 października 2009 r., w sobotę w hali OSiR w Lwówku odbyła się I runda zawodów inaugurująca Ligę Badmintona w sezonie 2009/2010. Wzorem lat poprzednich zawody te przygotowuje Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Brody wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lwówku. Jest to impreza cykliczna.
30
11

Wizyta uczniów SP Grońsko w Zbąszyniu

      23. października uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Grońska pod okiem wychowawców, przyjechali pociągiem do Zbąszynia na spotkanie w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
30
11

Pierwsza „schetynówka” w powiecie nowotomyskim otwarta

      W poniedziałek, 16 listopada 2009 r. odbyło się oficjalne otwarcie ulicy Pniewskiej w Lwówku, odremontowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
29
12

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK OGŁASZA W FORMIE WSPARCIA OTWARTY KONKURS...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zmianami) i uchwały NR XXIII/148/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Lwówek.

OGŁASZA W FORMIE WSPARCIA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2010 roku przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe z Gminy Lwówek wymienione w paragrafie 3 pkt. 1 w/w uchwały następującego zadania publicznego:

ROZWÓJ SPORTU W RAMACH KLUBÓW SPORTOWYCH I ORGANIZACJI SPORTOWYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W ROZGRYWKACH ZWIĄZKOWYCH.
- termin realizacji zadania - miesiące I – XII 2010r.
- wysokość zaplanowanych środków na rok 2010 – 89.500,-
 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Rozwój sportu kwalifikowanego w Gminie Lwówek”, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) – do dnia 23 grudnia 2009r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek - pok. nr 5.
Wybór ofert na wykonanie w/w zadań dokonany zostanie w terminie do 04.01.2009r. a wyniki wyboru przekazane oferentom w formie pisemnej.
Wzory oferty, sprawozdania i umowy, zasady udzielania dotacji oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz na stronie internetowej – www.lwowek.com.pl

Zlecenie realizacji zadania wybranemu oferentowi nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania.
Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do niepodzlecania zadania innym podmiotom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.
 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określa uchwała Nr XXIII/148/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r.
2. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. ( Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji ).
3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, stanowiącej załącznik do umowy.
4. Organizacje, którym przyznano dotację w latach poprzednich zobowiązane są do złożenia sprawozdania finansowego za ostatni rok kalendarzowy, w którym dotacja ta została przyznana. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia sprawozdania lub stwierdzenia nieprawidłowości w w/w sprawozdaniu dotacja będzie podlegała zwrotowi.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne złożone na obowiązującym formularzu w terminie do 23 grudnia 2009 r.
KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT :

I Kryteria formalne
1. Niezbędne dokumenty
a) statut w przypadku organizacji pozarządowych biorących udział pierwszy raz w konkursach organizowanych przez Gminę Lwówek
b) wyciąg z rejestru/ewidencji w przypadku organizacji pozarządowych biorących udział pierwszy raz w konkursach organizowanych przez Gminę Lwówek
c) kompletność oferty
2. Terminowość składania ofert i sprawozdań w ostatnich trzech latach
II Kryteria merytoryczne
1. znaczenie zadania dla gminy,
2. zgodność oferty z celami konkursu,
3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
6. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji,
7. wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
8. liczba adresatów realizowanego zadania (w tym ilość dzieci i młodzieży objętej zadaniem).

29
12

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK. Ogłasza w formie wsparcia otwarty konkurs...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK

na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010

OGŁASZA W FORMIE WSPARCIA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy na terenie Gminy Lwówek niżej wymienionego zadania publicznego:

ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
- termin realizacji zadania – miesiące I 2010r.
- wysokość zaplanowanych środków na rok 2010 – 5.000,-
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 2010”, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) – do dnia 8 stycznia 2010 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek - pok. nr 5.

Wybór ofert na wykonanie w/w zadań dokonany zostanie w terminie do 12.01.2009r. a wyniki wyboru przekazane oferentom w formie pisemnej.
Program Współpracy, wzory oferty, sprawozdania i umowy, zasady udzielania dotacji oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz na stronie internetowej – www.lwowek.com.pl
Zlecenie realizacji zadania wybranemu oferentowi nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania.
Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do niepodzlecania zadania innym podmiotom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.
 
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U Nr 96, poz. 873 ze zm. ).
2. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. ( Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji ).
3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
   W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, stanowiącej załącznik do umowy.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne złożone na obowiązującym formularzu w terminie do 8 stycznia 2010 r.

KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT :
I Kryteria formalne
1. Niezbędne dokumenty
a) statut w przypadku organizacji pozarządowych biorących udział pierwszy raz w konkursie
b) wyciąg z rejestru/ewidencji w przypadku organizacji pozarządowych biorących udział pierwszy raz w konkursie
c) kompletność oferty
2. Terminowość składania ofert i sprawozdań w ostatnich trzech latach
3. Zgodność zapisów statutowych z Programem Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
II Kryteria merytoryczne
1. Kwalifikacje odpowiedzialnych za realizację zadania zgodne z wymogami prawa,
2. Liczba adresatów realizowanego zadania ( w tym ilość dzieci i młodzieży objętej zadaniem – dotyczy organizacji realizujących programy dla dzieci i młodzieży ),
3. Ilość otrzymanych grantów, dotacji z poza budżetu gminy,
4. Proponowana kwota dotacji w zł,
5. Środki dostępne na realizację zadania,
6. Gwarancja realizacji zadania przez organizację pozarządową.
30
11

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

ZARZĄDZENIE NR 61/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 7 GRUDNIA 2009 R.
 
w sprawie: ustanowienia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
 

30
11

OGŁOSZENIE

    Urząd Stanu Cywilnego w Lwówku, prosi wszystkie pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta i gminy Lwówek, które w 2010 roku obchodzić będą 50-Lecie Pożycia Małżeńskiego o zgłaszanie powyższego faktu do USC w Lwówku pokój nr 6 .
    Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie przez rodzinę, sołtysa lub znajomych.
 
Tel. 061 4414024 w. 32

30
11

UWAGA

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim przedsiębiorcom wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej przed 01 styczniem 2008 r. o obowiązku dostosowania wpisów do PKD 2007
 
TERMIN PRZEKLASYFIKOWANIA UPŁYWA 31 GRUDNIA 2009 R.