Dziś jest: Niedziela, 20-06-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

20-lecie samorządu terytorialnego w gminie Lwówek

      27 maja 2010 roku w godzinach popołudniowych, w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Lwówku. W trakcie sesji Burmistrz omówił stopień zaawansowania prac wykonywanych obecnie na terenie gminy przy budowie kanalizacji sanitarnej Pakosław - Brody - Bródki, oraz przy inwestycjach drogowych: Rondzie na Lwowie i drodze do Zgierzynki. Radni Rady Miejskiej podjęli uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy Lwówek. Drugą część sesji poświęcono natomiast rocznicy pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego, które zostały przeprowadzone dokładnie 20 lat wcześniej.
30
11

Protokół

W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadania publicznego – Letni Wypoczynek Dzieci i Młodzieży w 2010 roku w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 
30
11

Zawody wędkarskie w gminie Lwówek

      Koło wędkarskie nr 24 w Lwówku, pod kierownictwem Prezesa - Pana Zbigniewa Baranowskiego, w ostatnich latach przeżywa silny rozwój. Dzięki dobrej atmosferze panującej wewnątrz koła oraz życzliwości Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek - Pana Rafała Mroczkiewicza, z roku na rok zwiększa się liczebność aktywnie działających członków koła. Obecnie skupia ono około 150 osób.
30
11

W trosce o czystość i porządek w gminie Lwówek

      Gmina Lwówek, tak jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z problemem dzikich wysypisk śmieci. Wszechobecne odpady komunalne (zużyte pampersy, opakowania szklane i plastykowe, stare meble, elektrośmieci, materiały budowlane itp.) zaśmiecają nasze ulice, drogi, pola i lasy. Oficjalnie wszyscy się temu sprzeciwiamy. Niestety część z nas nie respektuje obowiązujących przepisów, niwecząc w ten sposób starania tych, którzy dbają o czystość i porządek najbliższej okolicy.
30
11

Zmiana godzin pracy Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 36/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 12 LIPCA 2010 R.
w sprawie: zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w okresie od 13 lipca do 30 lipca 2010 r.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. W związku z panującymi upałami, w dniach od 13 lipca 2010 r. do 30 lipca 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Lwówek czynny będzie w dni robocze od godziny 6.30 do 14.30.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
-Rafał Mroczkiewicz-
30
11

Informacja do rodziców WYPRAWKA SZKOLNA 2010

„Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, uczniów rozpoczynających naukę w klasie II gimnazjum oraz uczniów klas I- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”

W tym roku program skierowano do trzech grup uczniów:
- dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 351 zł,
- dzieci pochodzących z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, zdarzeniami losowymi, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- dzieci słabo widzących, niesłyszących , z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), nauczyciele składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Wnioski będą do pobrania w sekretariatach szkół, punkcie informacyjnym w Urzędzie MiG i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.
 
Wnioski składa się u dyrektora szkoły w terminie od 14 czerwca do 7 września 2010r.
Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku rodzin spełniających kryterium dochodowego). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną ( w przypadku niepełnosprawności ).
Wszystkie osoby uprawnione do skorzystania z programu „WYPRAWKA 2010” proszone są o zachowanie dowodów zakupu podręczników.
 
Pieniądze wypłacone będą po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników którym będzie faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, a także rachunek lub paragon. Istnieje również możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie zbiorczej faktury VAT wystawionej dla podmiotu zamawiającego.
30
11

Program Św. Chleba

Załączniki

30
11

Zmiana godzin pracy Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 40/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 30 LIPCA 2010 R.
w sprawie: zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w okresie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. W dniach od 2 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Lwówek czynny będzie w dni robocze od godziny 6.30 do 14.30.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
-Rafał Mroczkiewicz-